fbpx
 • При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са от значение за оценката на риска.
 • Да уведомите Застрахователя за всяко новонастъпило обстоятелство или промяна на обстоятелствата, вписани в застрахователния договор от значение за риска (вкл. промяна на адрес, сключване на друг застрахователен договор и др.).
 • Да поддържате застрахованото МПС в добро състояние, да спазвате техническите и технологичните правила за експлоатация на производителя, да предприемете всички обичайни и разумни предохранителни мерки за из- бягване загубата или повредата на застрахованото МПС, в това число да не оставяте в застрахованото ППС ре- гистрационни свидетелства Част I и Част II, както и да спазвате направените от Застрахователя и компетентните органи предписания за отстраняване на източниците на опасност.
 • Да спазвате писмените предписания, дадени от Застрахователя при сключване и по време на действие на заст- рахователната полица.
 • Да уведомите писмено Застрахователя при прехвърляне на застрахованото МПС на трето лице, не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето, като посети офис на застрахователя, който да му изготви анекс за смяна на собствеността. Ако има изменения на рисковите обстоятелства който влияят върху тежеста на риска който ще носи застрахователя, той може да пойска допълнителна премия, за да изготви анекса. При смяна на собственост, изготвянето на анекс автомобила трябва да се предостави на застрахователя за оглед, който вписва в анекса ако има забележки.
 • Да заплащате в срок уговорените застрахователни премии.
 • При настъпване на застрахователно събитие незабавно да уведомите компетентните органи на противопожарната охрана и/или полицията.
 • При настъпване на покрит риск да известите в писмен вид Застрахователя в срок до 3 (три) дни от узнаването,а в случай на събитие по риск

  „кражба“ да уведомите писмено компетентните органи и Застрахователя в срок до 24 (двадесет и четири) часа от узнаване за събитието, в случай на смърт при ПТП незабавно да се обадите на 112 и органите на полицията

  При леко ПТП / без смъртни случай и/или значителни материални щети да попълнят двустранен протокол

  При ПТП когато страните немогат да постигнат съгласие за това кой е виновния причинител, да извикат органите на полицията

  При ПТП когато другият участник не спре, за да се устаноят щетите да се опитат да запишат регистрационният му номер

  Ако застраховн със застраховка Каско открие автомобила си увреден и/или със липсващи части и детайли да се свърже със застрахователя, който да му даде указания какви действия да предприеме по нататък

 • Да представите изисканите документи за установяване на основателността и размера на претенцията.

Обадете ни се