fbpx
трудова злополука
  1. На задължително застраховане подлежат само работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Трудовия травматизъм зависи от КИД на дружеството /Код на икиномическа дейност/.
  2. Застрахователана сума на едно застраховано лице е равна на 84 брутни месечни заплати.
  3. Възможно е служителя да има претенций за по- високо обезщетение при трудова злополука. Затова попитайте вашият застраховател може ли да ви предложи по – висока застраховкателна сума – опционално.
  4. Възможно е да се включи и клауза за покритие и по  време за пътуване към и от работното място.
  5. При застрахователно събитие /злополука/ информирайте незабавно и вашият застраховател, за да ви даде инструкций как да поцедирате.

Обадете ни се