fbpxПрофесионални отговорности


При някои професии законът предвижда отговорност от страна на практикуващите ги специалисти при нарушаване на професионалните им задължения. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Покритието, предлагано от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“, обхваща всеки иск за вреди поради нарушение на професионално задължение в резултат от небрежност, грешка или пропуск.

В зависимост от конкретната дейности на клиента ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ може да осигури покритие и за други професионални отговорности.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ предлага следните застраховки на професионални отговорности:

Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия

Застраховка „Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия“ в лечебно заведение, в рамките на застрахователната сума (лимит на отговорност), покрива имуществените и неимуществените вреди, вследствие на увреждане или смърт, причинени виновно на пациент при или по повод упражняване на медицинска професия от Застрахования, в или от името на лечебно заведение.

ЗАСТРАХОВАЩ е лечебното заведение, което сключва договора за своя сметка, а ЗАСТРАХОВАН е всяко лице, което упражнява медицинска професия в лечебното заведение.

ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ са лицата по смисъла на Закона за здравето. Медицинска професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи

В застрахователното обезщетение се в ключват и лихвите за забава, когато Застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице, в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховане; разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу Застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато Застрахователят е привлечен в процеса; разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети в рамките на договорения лимит на отговорност за всички суми, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ/ дипломиран вксперт – счетоводител, регистриран одитор или одиторско дружество/ ще бъде задължен със съдебно решение или въз основа на постигнато споразумение, да плати по предявени искове за имуществени вреди, понесени от неговите клиенти/доверители/ потребители на финансов отчет в срока на действие на полицата, ако същите са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на негови професионални задължения или от негово бездействие.

В застрахователното обезщетение се включват и:

лихвите за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице в съответствие с разпоредбите на Кодекса за застраховане;
разноските, присъдени в полза на увреденото лице по съдебни дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато застрахователят е привлечен в процеса;
разходите, които е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни.
Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

По условията на тази застраховка ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ покрива:

отговорността на ЗАСТРАХОВАНИЯ за имуществените вреди, причинени от него вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения като нотариус;
отговорността на застрахования за вредите, причинени от помощник-нотариуса и служителите на нотариалната кантора при и по време на изпълнение на тяхната дейност съгласно указанията на нотариуса;
отговорността на застрахования за съдебни разноски във връзка с искове и/или разходи за адвокатска защита по тях срещу заплащане на допълнителна премия;
По време на заместване на нотариус от неговия помощник, застрахователното обезпечение за имуществени вреди, причинени от заместника е валидно, ако застрахователят е дал предварително писменото си съгласие за заместването.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети Застрахования – частен съдебен изпълнител, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция, вследствие на отговорността на Частния съдебен изпълнител при упражняването на професията му за всички имуществени и неимуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение /вредоносни действия или бездействия / на професионални задължения през срока на действие на полицата.

Покритието по застраховката е валидно за територията на Република България.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ще обезщети Застрахования-синдик, или всяко едно увредено трето лице за всяка претенция, която бъде отправена към него вследствие на отговорността на Синдика при упражняването на професията му за всички имуществени вреди, настъпили през срока на действие на полицата и явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионални задължения.

Срещу заплащане на допълнителна премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети застрахования в рамките на допълнително договорен лимит за присъдените му съдебни разноски и разходи за адвокатска защита по искове в съдебни, досъдебни, административни и арбитражни производства, предявени срещу него, във връзка с професионалната му отговорност към трети лица.

Съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата от 1 януари 2005 год. застраховка “Професионална отговорност на адвокати” става задължителна за всички практикуващи адвокатската професия.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разработи и предостави за одобрение на Висшия адвокатски съвет Общите условия, лимитите на отговорност и начина на изчисление на застрахователната премия по застраховка “Професионална отговорност на адвокати”.

След анализ на условията на всички застрахователни компании Висшият адвокатски съвет излезе със становище, че условията на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП са сред трите най-изгодни предложения на пазара на застрахователни услуги . Ние, БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП разглеждаме това заключение, като най-добрата референция за нашия продукт – застрахователна полица “Професионална отговорност на адвоката”.

Основните параметри на полицата

Покрити рискове

Основно покритие: БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП обезщетява адвокати, младши адвокати, адвокатски дружества, за претенции отправени към тях за имуществени вреди , явяващи се пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на професионални задължения, регламентирани в Закона за адвокатурата, Етичния кодекс и наредбите на Висшия адвокатски съвет, както и на задълженията на сътрудниците в адвокатската кантора.

Допълнително покритие: Срещу заплащане на допълнителна премия по условията на застраховката се покриват и всички разходи и разноски, направени за разследване, защитата или преговорите за уреждането на щети, както и свързаните с това съдебни разноски.

Застрахователни суми:

Застрахователната сума (лимита на отговорност) се определя за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застрахователната полица. Минималната застрахователна сума за която БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага застраховката и която се изисква от Висшия адвокатски съвет е 20 000 (двадесет хиляди) лева.

Застрахователната сума по допълнителното покритие не може да е повече от 10% от лимита на отговорност в агрегат по основното покритие.
Застрахователната сума за сътрудниците в адвокатската кантора е в рамките на договорената застрахователна сума за адвоката/младши адвоката.
Застрахователна премия:

Застрахователната премия се определя като процент от избраната застрахователна сума и в зависимост от:

съществените аспекти на адвокатската дейност (нотариални сделки, граждански дела, търговски дела, наказателни дела, правни анализи, консултански услуги и др.)
стажа на адвокатите/младши адвокатите (респективно дата на учредяване на адвокатското дружество).
За повече информация можете да се обърнете по телефон към служителите

Обадете ни се