fbpxБулстрад бонус дом

Комбинирана застрахователна полица 

БУЛСТРАД БОНУС ДОМ КАКВО ЗАСТРАХОВАМЕ ПО ПОЛИЦА БУЛСТРАД БОНУС ДОМ?

КАКВО ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

ПОЖАР И ДРУГИ ОПАСНОСТИ
Пожар, експлозия, удар от мълния; природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, включително щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия; измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове); злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар; допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие.

 НАВОДНЕНИЕ
Щети от заливане с вода, причинено от вълни, приливни вълни или изтичане на вода извън границите на водоизточници, намиращи се на повърхността на земята като езера, язовири, резервоари, реки, потоци, в т.ч. и в резултат на снеготопене.

 ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Щети в резултат на земен трус, регистриран от Геофизичния институт към Българската академия на науките (БАН).

 КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ И ГРАБЕЖ
Застрахователят приема да обезщети Застрахования за пълно или частично увреждане на застрахованото движимо имущество вследствие на рисковете „Кражба чрез взлом“ и „Грабеж”.

 ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА
Застрахователят ще обезщети третото лице за сумите до лимита на отговорност, които Застрахованият е граждански отговорен да му заплати за смърт или трайна загуба на работоспособност на третото лице вследствие на злополука, настъпила в района на застрахования обект и причинена от вещ, собственост или под надзор на последния или загуба или повреда (с изключение на кражба) на имущество на третото лице, настъпила в района на застрахования обект и причинена от Застрахования, от член на неговото семейство или от вещ, собственост или под надзор на последния.

 НАЕМ ЗА АЛТЕРНАТИВНО НАСТАНЯВАНЕ по необходимост на собственика в жилище със сравними квартирни удобства, в случай че жилището е негодно за обитаване в резултат на събитие, покрито по ”ПОЖАР И ДРУГИ ОПАСНОСТИ”. Покритието е валидно само за периода, за който жилището ще бъде възстановено, но за не повече от 6 (шест) месеца и не може да надхвърля посочения лимит.

 ЗЛОПОЛУКА НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО/ДОМАКИНСТВОТО
Застрахователят ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука до посочената в застрахователната полица обща застрахователна сума.

 ЗАГУБА НА ДОХОД ОТ НАЕМ
Покрива се загуба на доход от наем за собственика на застрахованото недвижимо имущество в случай на събитие, покрито по ”ПОЖАР И ДРУГИ ОПАСНОСТИ”, „НАВОДНЕНИЕ” или „ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ”, довело до непригодност на жилището за целите, за които е отдадено под наем.
Покритието е валидно само за периода, за който жилището или помещенията ще бъдат възстановени, но за не повече от 6 (шест) месеца и не може да надхвърля посочения лимит.
Застрахователят заплаща загуба на доход от наем по настоящата клауза, само когато Застрахованият е представил договор за наем при сключване на полицата.

 КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ И ТОКОВ УДАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ И/ИЛИ УРЕДИ
Покрива частична или пълна загуба на застраховано имущество, причинена от индукция от електрически ток в преносната мрежа, свръхнапрежение, непряко попадение на мълния.

 КРАЖБА, ИЗВЪРШЕНА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Покрива се кражба на застраховано имущество, при която са използвани изделия на техниката и/или продукт на технологиите, и/или друг предмет, които могат да послужат за преодоляване на препятствия или да улеснят достъпа до застрахованите по тази полица имущества. Покритието по тази клауза е в сила само: в комбинация с “Кражба чрез взлом и грабеж”; при наличие на масивна входна врата, заключваща се чрез секретна брава;

 ТЕЖЕСТ ОТ ЕСТЕСТВЕНО НАТРУПВАНЕ НА СНЯГ И ЛЕД
Покрива се събаряне, срутване, деформиране на застраховани сгради вследствие на тежестта на снега или леда.

 ЩЕТИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ОПИТ ЗА КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ ИЛИ ГРАБЕЖ
Покриват се нанесени повреди на застрахованите помещения, включително и за счупени стъкла, в резултат на кражба чрез взлом или опит за извършването им в размер до лимита на отговорност, посочен в спецификацията на полицата.

 •   Недвижимо имущество – жилище (апартамент, къща или етаж от къща), други постройки, намиращи се на същия адрес (ако това е писмено договорено);

 •   Движимо имущество – обзавеждане, техника, облекло и др;

 •   Произтичащите от застрахованите имущества отговорност към трети лица;

 •   Злополука на членовете на семейството/домакинството.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

При обща застрахователна сума на недвижимото и движимото имущество до 500 000 лева, застрахователната полица се сключва на база „лимит на отговорност”. В случай на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща обезщетение за пълния размер на вредата, но не повече от застрахователна сума, записана в полицата. Подзастраховане не се прилага.

При обща застрахователна сума на недвижимото и движимото имущество над 500 000 лева, застрахователната полица се сключва на база действителната или възстановителната стойност на имуществото. Ако действителната или възстановителната стойност на застрахованото имущество към момента на настъпване на застрахователното събитие е по-голяма от застрахователна сума се прилага подзастраховане /клауза „усредняване”/.

НЕ СА ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ?

недвижими и движими имущества, оставени без надзор повече от 30 последователни календарни дни;
3. недвижими имущества с нарушена цялост и конструктивни повреди;
4. незавършено строителство (без разрешение за ползване);
5. разходи за отстраняване на авария по водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации, предизвикала загуба или повреда на застраховано имущество.

По тази полица не се покрива следното недвижимо имущество:
1. общи части в етажна собственост и движимото имущество, находящо се и съхранявано в тях;
2. тавани, мазета и други подобни помещения и движимото имущество, находящо се и съхранявано в тях, освен когато се отнася за самостоятелна къща.

6. други, посочени в общите условия на застраховката.

ИМА ЛИ САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ?

По полицата има безусловно самоучастие на застрахования по клауза Б „Наводнение“ в размер на 1% от застрахователната сума и по клауза В „Земетресение“ в размер на 2% от застрахователната сума

ПРЕДИМСТВА НА ЗАСТРАХОВКАТА:

 •   Максимално облекчен начин на сключване на застраховката /отнема по-малко от 10 минути/

 •   Без изисквания за попълване на въпросник от страна на Кандидата за застраховане

 •   Без предварителен оглед от специалист на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

 •   Възможност за избор на готов пакет

 •   Възможност за издаване на многогодишна полица със срок до 5 години

  НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Обадете ни се