Застраховка Гаранции ЗОП

Застраховка гаранции по ЗОП
Застраховка гаранция за авансово плащане

С приемането на новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., в приложение влязоха нови условия и разпоредби за възложители и изпълнители на обществени поръчки. В новият закон, съгласно чл.111, ал.5 т. 3, се дава възможност гаранциите изисквани от възложителите да се предоставят в една от следните три форми: застраховка, банкова гаранция или парична сума.

Застраховка Гаранция в полза на Възложителя на обществни поръчки може да бъде във следните форми.

Застраховка Гаранции за участие в търг по обществена полръчка

Застраховка Гаранция за добро изпълнение

Застраховка Гаранция за авансово плащане

Застраховка Гаранция за следдоговорно задължение

Застрахователната премия по застраховка Гаранции в полза на възложител по ЗОП се котира като % от сумата на договора по който Застрахователя поема ангажимент с договорната застраховка. Премията се заплаща еднократно при сключване на договорната Застраховка Гаранция в полза на възложителя. Полицата влиза в сила веднага след заплащане на сумата по премията на Застраховката Гаранции. Срокът на полицата е съгласно изискванията на Възложителя по ЗОП. Възложителя по ЗОП може да има и специфични изискавания който също трябва да бъдат покрити от полоцата Застрахвка гаранции.

Предимството на Застраховката Гаранция в полза на Възложителя по ЗОП има следните предимства:

Не блокира парични средства на дружеството

Бързо издаване

Без договорни ипотеки

По ниски разходи

 

Ако имате въпроси се обадете

+359 887 08 08 53

или ни пишете

Начало

Закон за обществените поръчки от 15.04.2016 год.