fbpx
Застраховка Гаранции ЗОП

Застраховка гаранции по ЗОП
Застраховка гаранция за авансово плащане

С приемането на новия Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г., в приложение влязоха нови условия и разпоредби за възложители и изпълнители на обществени поръчки. В новият закон, съгласно чл.111, ал.5 т. 3, се дава възможност гаранциите изисквани от възложителите да се предоставят в една от следните три форми: застраховка, банкова гаранция или парична сума.

Застраховка Гаранция в полза на Възложителя на обществни поръчки може да бъде във следните форми.

Застраховка Гаранции за участие в търг по обществена полръчка

Застраховка Гаранция за добро изпълнение

Застраховка Гаранция за авансово плащане

Застраховка Гаранция за следдоговорно задължение

Застрахователната премия по застраховка Гаранции в полза на възложител по ЗОП се котира като % от сумата на договора по който Застрахователя поема ангажимент с договорната застраховка. Премията се заплаща еднократно при сключване на договорната Застраховка Гаранция в полза на възложителя. Полицата влиза в сила веднага след заплащане на сумата по премията на Застраховката Гаранции. Срокът на полицата е съгласно изискванията на Възложителя по ЗОП. Възложителя по ЗОП може да има и специфични изискавания който също трябва да бъдат покрити от полоцата Застрахвка гаранции.

Предимството на Застраховката Гаранция в полза на Възложителя по ЗОП има следните предимства:

Не блокира парични средства на дружеството

Бързо издаване

Без договорни ипотеки

По ниски разходи

Добра практика на застраховката Гаранции

Добра практика е да се поиска от застрахователя издаващ полицта да направи проекто полица която възложителя да одобри и чак след това да се пристъпи към сключване на застраховката и плащане на премията.

Ако имате въпроси се обадете

+359 887 08 08 53

или ни пишете

Начало

Закон за обществените поръчки от 15.04.2016 год.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПОД ФОРМАТА НА ЗАСТРАХОВКА 

 

1. Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/ анекс, да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на Застрахователя, Застрахования (в качеството и на Застраховащ, тъй като заплаща застрахователната премия) и Бенефициента. Допуска се да бъде издадена застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. 

ДА ДРВВЗ е Бенефициент по застрахователната полица. 

2. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл. 12 от Кодекса за застраховането (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015г.). 

3. Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнител по договора за строителство). 

4. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер. 

5. При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора, за изпълнение на всяко конкретно възлагане Застрахователят неотменимо и безусловно е длъжен да изплати на Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица по конкретното възлагане. 

Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора за доставка/услуга/строителство, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. 

Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще изплаща обезщетението. 

Основно покритие по застраховката е неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по договора за доставка/услуга/строителство (застрахован по застрахователната полица, за което Бенефициент по застрахователната полица е платил авансово’ финансови средства. 

Изключени от покритие са сумите, които представляват искания на Бенефициента за плащане на неустойки и лихви, както и други вреди, които не са упоменати в полицата и не представляват по същество обезпечаване на авансово платените финансови средства. 

6. При договорена възможност за частично/поетапно/изпълнение на договора за доставка/услуга/строителство, може да се редуцира размерът на застрахователната сума, посочен в застрахователната полица. Редуцирането може да се извърши в застрахователната полица само след писмено подписано и подпечатано уведомление от Бенефициент по застрахователната полица към Застрахователя за изпълнение на съответна част от договора и възможност за редуциране на застрахователната сума. 

7. При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за строителство е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава, само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. 

 

 

Приложение No 12

 

При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.’ 

8. Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
9. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да 

бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи, 

10. При регламентиране в полицата на условията за- прекратяване на покритието по дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните обстоятелства: 

10.1. изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

10.2. връщане на оригинала на застрахователната полица от Бенефициента на Застрахователя с писмено уведомление от Бенефициента до Застрахователя, 

11. Застрахованият има право да предостави на Застрахователя копие на сключения с ДА ДРВЗЗ договор за строителство и всички други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат класифицирана информация или друга информация защитена със закон. 

12. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово плащане. 

Обадете ни се