fbpxкомбинирана застрахователна полица "имущество"

 

Комбинирана застрахователна полица „Имущество”

Всеки ръководител на фирма може да се сблъска с различни неблагоприятни изненади, които да доведат до сериозни материални загуби и затруднения в бизнеса му. Мисълта, че това „няма да се случи на нас”, е подвеждаща, а обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни.

Ако Вие сте прозорлив бизнесмен, предварително ще потърсите партньор, който да Ви помогне и компенсира в една такава ситуация.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” осигурява застрахователни покрития за:

Материални загуби

Чрез Комбинирана застрахователна полица „Имущество” на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Вие получавате защита за своите производствени ресурси – сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;

 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;

 • Свличане или срутване на земни пластове;

 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;

 • Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна,отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;

 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

 • Удар от пътно превозно средство или животно;

 • Наводнение;

 • Земетресение;

 • Кражба чрез взлом и грабеж

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП възстановява и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие – разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП предлага сключването на следните допълнителни застраховки:

 • Прекъсване на бизнес, вкл. възможност за разширяване на покритието с риска Прекъсване на дейността вследствие на Авария на машини

 • Авария на машини

 • Електронно оборудване

 • Развала на стоки в хладилни камери

 • Отговорности, вкл. Обща гражданска отговорност към трети лица, Отговорност на наемателя, Отговорност на работодателя, Отговорност за изделието

Прекъсване на бизнес

Това покритие се осигурява, като отделна клауза към комбинираната застраховка „Имущество” /виж Материални загуби/.

Булстрад Виена Иншурънс Груп осигурява застрахователно покритие срещу загуба на Брутна печалба (нетна печалба + обичайни постоянни разходи), в резултат на прекъсване на бизнеса от настъпило застрахователно събитие, която може да се яви поотделно или паралелно:

 • по отношение намаление на оборота;

 • по отношение на допълнително направени разходи във връзка с предприети по спешност мерки след събитието за запазване на оборота или поддържането му на друго ниво.

Булстрад Виена Иншурънс Груп предоставя възможност за избор и договаряне на периода на обезщетяване, съответно за срок от:

 • 6 месеца.

 • 12 месеца

 • 18 месеца

 • до 24 месеца

 • друг, по договаряне

Предлагаме договаряне на самоучастие на застрахования в размера на загубата, което може да бъде определено в процент, като абсолютна сума или в брой дни, през които Булстрад Виена Иншурънс Груп не дължи обезщетение.

Застрахователната сума се договаря в зависимост от финансовите резултати на Вашето предприятие и следва да отразява очакваемия размер на брутната печалба за договорения период на обезщетение, която е под риск при евентуално настъпване на застрахователно събитие.

НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

 

Обадете ни се