fbpxОтговорност на превозвача


ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” застрахова отговорността на превозвача за загуба и/или повреда на товара при автомобилен превоз със собствени и/или наети превозни средства, съгласно разпоредбите на:

 1. Конвенция СМR – при извършването на международни превози;
 2. Закон за автомобилните превози – при извършването на превози на територията на България;
 3. Законите за автомобилни превози, действащи на територията на отдел­ни европейски страни, в които е разрешено извършването на каботажни превози.

Отговорността на ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП за всяко едно застрахователно събитие, независимо дали има един или няколко правоимащи, е ограничена до сума, определена на база килограм бруто тегло на липсващ и/или повреден товар, в зависимост от избраното едно от следните три покрития:

 1. Покритие А – до 8.33 разчетни парични единици (SDR/СПТ) на кило­грам бруто тегло на липсващия и/или повреден товар, или до стойността съгласно търговската фактура, или до записания в застрахователната полица лимит, което от трите е най-малко;
 2. Покритие В – до 20 (двадесет) евро на килограм бруто тегло на липсващия и/или повреден товар, или до стойността съгласно търговската фактура, или до записания в застрахователната полица лимит, което от трите е най-малко;
 3. Покритие С – до 5 (пет) евро на килограм бруто тегло на липсващия и/или повреден товар, или до стойността съгласно търговската фактура, или до записания в застрахователната полица лимит, което от трите е най-малко.

По тази застраховка се покриват:

 • Разходите, направени от Застрахования вследствие на настъпило застрахователно събитие за ограничаване размера на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са останали безрезултатни;
 • Разходите, които Застрахованият е направил за складиране на това­ра за период не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) часа, в резултат на ПТП и/или пожар;
 • Разходите за извършване на оглед на товара от авариен комисар и издаване на авариен протокол при настъпило застрахователно съби­тие.

При определени условия застрахователното покритие може да се разшири със слените допълнителни покрития:

 • Каботажни превози на територията на Германия;
 • Загуба/повреда на контейнер при ПТП, пожар и/или кражба;
 • Загуба/повреда на ремарке/полуремарке при ПТП, пожар и/или кражба;
 • Превоз на товари с хладилни превозни средства;
 • Превоз на нови/употребявани леки автомобили;
 • Вреди, причинени от нелегални пътници;
 • Възстановяване на навло;
 • Разходи за почистване на пътното платно, за събиране, за изхвърляне и за унищожаване на повредения товар;
 • Неспазване срока на доставка;
 • Кражба на товара заедно с МПС или товарната композиция;
 • Превоз на нови/употребявани тежки и извънгабаритни товари;
 • Превоз на опасни товари от Клас 1 по класификацията на ADR;
 • Разходи при Обща Авария и спасяване.

Застрахователното покритие може да бъде за период от 1 (една) година или за по-кратък период, както и за конкретен превоз.

Обадете ни се