fbpx

ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”

Бързо и лесно сключване

Обадете се сега 0887 08 08 08
или поръчайте онлайн на sakazov@sakazov.com

- ще получите полицата с безплатна доставка

Допълнително покритие по време на път към работното място

Застраховка на работниците на служителите
Възползвайте се от нашият над 10 годишен опит

Необходима информация за оферти

Име на Фирма

ЕИК

КОД по КИД

Три имена ЕГН и брутна заплата на служителите

изпратете тази информация на имеил sakazov@sakazov.com и ще получите оферта от нас

Застраховка трудова злополука е предназначена за служителите на фирми. 

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”.

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка “Трудова злополука”.

Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните покрити рискове:

  • Загуба на Живот, Смърт в резултат на трудова злополука;
  • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
  • Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Застраховтелни плащания:

Застрахователна сума в рамер на 7 годишни брутни работни заплати 

Процент от застрахователната сума (в размер на 7 годишни брутни работни заплати), равен на процента намалена/ загубена работоспособост определен от ТЕЛК/НЕЛК или ЗМК

Процент от брутна месечна работна заплата според непрекъснатия период работоспособност както следва

за непрекъснат процент 11-30 дни вкл. 3%

за непрекъснат процент 31-60 дни вкл. 5%

за непрекъснат процент 61-120 дни вкл. 7%

за непрекъснат процент над 120 дни вкл. 10%

Срок на застраховката

1 месец

1 година

Вид на застрахователната премия

еднократна/ годишна

3 месечни вноски

5 месечни вноски

Териториален обхват Европейски съюз освен ако не е договорено друго

Доверете се на нашият на 10 годишен опит

Възможност за допълнителни покрития и по – високи суми от задължителните покрития

Консултация по телефон

Отстъпки на за нови клиенти

Поискайте своята оферта на 

sakazov@sakazov.com

тел: 0887 08 08 08

Процедура при трудова злополука

Форма за въпроси и оферти

Обадете ни се