ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА”
от Агенция Сакъзов
Застраховка Трудова Злополука
Застраховка на работниците на служителите
Възползвайте се от нашият над 10 годишен опит

Застраховка трудова злополука е предназначена за служителите на фирми. 

Условията на застрахователната полица са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“.

Застраховат се лицата (работници и/или служители), които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, в чиято полза се сключва застраховка “Трудова злополука”.

Застрахователната полица осигурява  покритие срещу следните покрити рискове:

  • Загуба на Живот, Смърт в резултат на трудова злополука;
  • Трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополука;
  • Временна неработоспособност в резултат на трудова злополука.

Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител за 12-те месеца, предхождащи момента на сключване на застраховката.

Застраховтелни плащания:

Застрахователна сума в рамер на 7 годишни брутни работни заплати 

Процент от застрахователната сума (в размер на 7 годишни брутни работни заплати), равен на процента намалена/ загубена работоспособост определен от ТЕЛК/НЕЛК или ЗМК

Процент от брутна месечна работна заплата според непрекъснатия период работоспособност както следва

за непрекъснат процент 11-30 дни вкл. 3%

за непрекъснат процент 31-60 дни вкл. 5%

за непрекъснат процент 61-120 дни вкл. 7%

за непрекъснат процент над 120 дни вкл. 10%

Срок на застраховката

1 месец

1 година

Вид на застрахователната премия

еднократна/ годишна

3 месечни вноски

5 месечни вноски

Териториален обхват Европейски съюз освен ако не е договорено друго

 

 

Доверете се на нашият на 10 годишен опит

Възможност за допълнителни покрития и по – високи суми от задължителните покрития

Консултация по телефон

Отстъпки на за нови клиенти

Поискайте своята оферта на 

angelov@sakazov.com

тел: 0887 08 08 08

Процедура при трудова злополука

 

Форма за въпроси и оферти