fbpxОтговорност в проектирането и строителството

 

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП приема да обезпечи отговорността на Застрахования по писмени претенции, направени в срока на застрахователния договор, за действително претърпените имуществени и неимуществени вреди, включително и съдебни разноски, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения.

Покриват се исковете, свързани с професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ и всички негови работници/служители по договор.

Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ е предназначена за физически и юридически лица, които са участници в процеса на строителство в качеството на строител, проектант, консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, консултант за упражняване на строителен надзор или лице, упражняващо тех- нически контрол по част „Конструктивна“. Кüакво покрива застраховката?
Вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни дей-
ствия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
Застрахователните суми (лимитите на отговорност) се определят по договаряне между страните, като при застраховане на годишна база не могат да са по-ниски от минималните застрахователни суми съгласно приложимата нормативна уредба. Какво не покрива застраховката?
û Война или тероризъм;
û пряко или косвено действие на йонизираща радиация или радиационно замърсяване;
û неправомерно използване на запалими или взривни материали;
û глоби и санкции, наложени от компетентни органи; неустойки и обезщетения, дължими от Застрахования по
силата на договор; косвени загуби от каквото и да е естество;
û вреди, причинени на собствени служители и/или работници;
û вреди, причинени от Застрахования в периода до сключването на застрахователния договор, за които той е
знаел при сключване на полицата, за които са му били предявени писмени претенции или искове;
û загуба на документи, скици и чертежи;
û отговорност, свързана с използване на азбест и азбестосъдържащи материали;
û отговорност за вреди в резултат на форсмажорни обстоятелства като: земетресение, буря, наводнение, бунт,
революция, въстание, военен преврат, узурпиране на властта, размирици, стачка, локаут;
û вреди, причинени на или от имущество или съоръжения в резултат на неправилна експлоатация или непра-
вилно съхранение;
û вреди, причинени от излагане на електромагнитно поле и/или електромагнитна радиация.
Изключенията са подробно описани в Раздел III. Изключения на общите условия по застраховката.
Има ли ограничения на покритието?
! Застраховката не покрива гражданска отговорност за вреди от всякакво друго естество, освен причинените при изпълнение на дейности в рамките на задълженията на Застрахования като участник в процеса на строи- телство съгласно приложимата нормативна уредба.
Къде съм покрит от застраховката?
ü Покритието Ви е валидно за територията на Република България.
Какви са задълженията ми?
• Да спазвате всички законови разпоредби, свързани с упражняването на професионалната Ви дейност.
• При сключване на застрахователния договор да съобщите съществените обстоятелства, които са Ви известни и са от значение за оценката на риска, като за съществени се считат обстоятелствата, за които Застрахователят
писмено е поставил въпрос.
• По време на действието на договора да обявите пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства, за които
Застрахователят е поставил писмено въпрос в предложението за застраховане, веднага след узнаването им.
• Да уведомите Застрахователя, ако има действаща друга застраховка за отговорността, обект на тази полица.
• Да уведомите писмено Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни от узнаването за събитието.
• Да осигурите достъп на представител на Застрахователя до строителния обект, за извършване на съвместен ог-
лед на щетите.
• Да представите поисканите документи, свързани с установяване на събитието и размера на вредите.
• Да уведомите писмено Застрахователя в случай на предявена претенция или иск към него не по-късно от 7 (се-
дем) дни от получаването на претенцията или иска.
• Да поискате привличане на Застрахователя в процеса, образуван срещу Вас.
Кога и как плащам?
Можете да платите еднократно или разсрочено по договаряне между страните. Датите на плащане на застрахова- телната премия са посочени в застрахователната полица, като първата вноска се плаща при сключване на договора. За- страхователната полица може да бъде платена в брой, с банкова карта или по банков път.
Кога започва и кога свършва покритието?
Срокът на застраховката е една година. Застрахователното покритие започва след плащане на застрахователната премия или първата вноска по полицата при разсрочено плащане на премията. Покритието се прекратява с изтичане на срока на договора, при прекратяване на договора от някоя от страните или при неплащане на дължима вноска при раз- срочено плащане на премията, когато закъснението е продължило повече от 15 (петнадесет) дни след датата на падежа.
Как мога да прекратя договора?
Можете да прекратите договора с 15(петнадесет)-дневно писмено предизвестие, изпратено до Застрахователя.

НАГОРЕ ПОИСКАЙ ОФЕРТА

Обадете ни се